บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศนละการสื่อสาร

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

คู่มือการปฎิบัติงาน

นายเรืองวิทย์  บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 (ลูกจ้างชัวคราว)

คู่มือการปฎิบัติงาน