กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 3

นายอาคม สีพิมพ์สอ
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สพป.เลย เขต 3

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สพป.เลย เขต 3

ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3