สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๗๓๕ โรงเรียน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดจ้างกิจการค้าร่วม เคพลัส เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และเริ่มเข้าดำเนินการในเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box จำนวน ๑๕ โรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือราชการ
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทดแทน Digital Life Box
แนวทางการปฏิบัติในการรับและตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV